Rekrutacja

 


 

W celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy pobrać wniosek, wypełnić, podpisać i złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać tradycyjną pocztą. 

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

 

 

 

 

 


Warunki rekrutacji oraz badania przydatności kandydatów 

 1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek w terminie
  od 1 marca 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r.
 2. Szkoła prowadzi naukę gry na:
  fortepianie, wiolonczeli, skrzypcach, gitarze, trąbce, flecie, klarnecie, saksofonie,
  akordeonie i sakshornie.
 1. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 16 lat.
 2. Do pierwszego etapu dopuszcza się kandydatów, którzy złożą wniosek o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia
  w Kalwarii Zebrzydowskiej zawierający:
 • 1) imię i nazwisko kandydata:
 • 2) datę urodzenia kandydata oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • 3) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 • 4) adres zamieszkania rodziców i kandydata,
 • 5) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata o ile je posiadają oraz podpis rodzica/opiekuna,
 • 6) informację o wybranym instrumencie na którym kandydat chciałby uczyć się grać
 • 7) i informację o ewentualnie innym instrumencie który posiada w domu.

 

                                        Do wniosku, o którym mowa w pkt. 4 dołącza się:

 •                1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
 •                    w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 •                2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki 
 •                    w Szkole - w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat lub korzystało
 •                   z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć
 •                   naukę w szkole.
 •                3) podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów klauzulę informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania
 •                    danych osobowych podczas rekrutacji dzieci do szkoły.

 

 1. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego w dniu składania wniosku o przyjęcie do szkoły w związku
  z trudnościami wynikającymi z ograniczenia dostępności do lekarzy rodzinnych, dokument ten należy przedłożyć
  w terminie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności.
 3. Badanie przydatności przez komisje rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły odbywa się indywidualnie
  w terminie 11,12 czerwca 2024 r. i obejmuje:
  • 1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych,
  • 2) sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie,
 4. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:
  • 1) poczucia słuchu,
  • 2) poczucia rytmu,
  • 3) poczucia harmonii,
  • 4) pamięci muzycznej,
  • 5) inteligencji ogólnej.

 

 

 


 

 

 

 

  


 

Informacja dla ucznia i rodzica:

Przyjdź w wyznaczonym dniu na godzinę Twojego przesłuchania.

Na przesłuchanie ubierz się elegancko, ponieważ zdajesz do szkoły artystycznej.

Podczas przesłuchania nie denerwuj się. Nauczyciele obecni na przesłuchaniu na pewno będą dla Ciebie bardzo życzliwi.

Na przesłuchaniu:

 1. Zaprezentujesz piosenkę (przygotuj prostą piosenkę, którą znasz i lubisz).
 2. Powtórzysz (najczęściej wystukując lub klaszcząc) zadane Ci rytmy.
 3. Powtórzysz śpiewając zagraną melodię.
 4. Odpowiesz na kilka innych pytań związanych z zagranymi przez przewodniczącego komisji dźwiękami i współbrzmieniami.
 5. Komisja może chcieć z Tobą chwilę porozmawiać.

 

Zapraszamy na lekcje otwarte wybranego instrumentu.
Dzień i godzina do uzgodnienia w sekretariacie szkoły.

 

 

Poradnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych jest dostępny w sekretariacie szkoły


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

Aleksander Olszewski
14.05.2024

Dagmara Książek-Lisicka
10.05-10.05.2024

Żanetta Ostrowska
10.04-24.04.2024

Bogusław Zięba
08.04-12.04.2024

Sławomir Pacholski
08.04.2024

Aleksander Olszewski
21.03.2024

Maria Arkusz
18.03-22.03.2024

Marian Michalski
26.02-28.02.2024

Magdalena Pytel
09.02-09.02.2024

Dagmara Książek-Lisicka
06.02-09.02.2024

 
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kalwarii Zebrzydowskiej
wyznaczyła Inspektora
Ochrony Danych, email: iod@sutor.com.pl