Deklaracja Dostępności

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://smkalwaria.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://smkalwaria.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

  1. Mickiewicza 14

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel: (33) 877 07 60

e-mail: smkalwaria@interia.pl

 

Strona internetowa http://smkalwaria.pl/jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 


Ułatwienia na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01

Oceny dostępności strony internetowej http://smkalwaria.pl/ dokonano na podstawie analizy jej zawartości. Ocenę dostępności architektonicznej dokonano na podstawie analizy sytuacji lokalowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bogusław Ciapa 
e-mail: smkalwaria@interia.pl 
Telefon: (33) 877 07 60

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej nie posiada własnego budynku. Szkoła korzysta z przestrzeni przynależącej do Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  • Budynek posiada 4 wejścia . Trzy wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków) ; na poziom z halą sportową , poziom szkoły podstawowej, poziom przedszkola. Drzwi do szkoły i pozostałe  drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie. 
  • Sale lekcyjne oraz sekretariat wraz z gabinetem Dyrektora znajdują się na pierwszym piętrze budynku. W budynku jest platforma, która pozwala przemieszczać się na I piętro. 
  • Sekretariat pełniący funkcję dziennika podawczego znajduje się na pierwszym piętrze, na wprost wyjścia z klatki schodowej kierującej do wejścia od strony Mickiewicza 14.
  • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 

Paulina Pacholska
10.06.2024

Daria Iwańska
10.06-14.06.2024

Maria Arkusz
10.06-14.06.2024

Sara Ślemp
04.06-13.06.2024

Bogusław Zięba
03.06-07.06.2024

Aleksander Olszewski
14.05.2024

Dagmara Książek-Lisicka
10.05-10.05.2024
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kalwarii Zebrzydowskiej
wyznaczyła Inspektora
Ochrony Danych, email: iod@sutor.com.pl